تعرفه همایش

 

تعرفه همایش
1 ثبت نام عادی بدون تخفیف 330 هزار تومان
2 ثبت نام زود هنگام 10 درصد تخفیف 295 هزار تومان برای ثبت نام کلیک کنید
3 ثبت نام گروهی (بیش از 3 نفر) 20 درصد تخفیف 265 هزار تومان برای ثبت نام کلیک کنید