تیام شکری

“در اپلای برای اطمینان از پذیرش هر کسی به یک برگ برنده نیاز دارد: برای من نمره زبانم این نقش را ایفا کرد.”

برعکس این باور رایج که به دست آوردن نمره بالا در آزمون زبان کار بسیار سختی است توصیه من به شما این است که این باور نادرست را کنار بگذارید و این نقطه ضعف را به نقطه قوت تبدیل کنید. نه این که راحت باشد ولی شدنی است با تمرکز و یافتن راه درست مسیر کوتاه تری را برای

مهارت زبانی:
Toefl=119/120(reading:30/30, listening:30/30, speaking:29/30, writing:30/30)
GRE=330/340(verbal:161/170, quantitative:169/170, analytical writing:5.5/6)