صدیقه قیاسی

شاید یکی از بزرگترین ترس های اپلای مساله هزینه های سنگین اپلای باشد. اگرچه که مسئله هزینه ها مسئله اجتناب ناپذیر است اما راهای زیادی وجود دارد که بتوان این مشکل را کم رنگ تر کرد. من در دوره اپلای خودم توانستم که با کم ترین هزینه و کم ترین ریسک پذیرش بگیرم. پس اجازه ندهید که مساله هزینه ها مانع راه شما شود.