مسعود حسینی

– کارشناسی ارشد معماری هنرهای زیبا
– مدرس دانشگاه علم و فرهنگ تهران
– سفیر اینسپایرلی (جامعه طراحان اتحادیه اروپا) در ایران از سال ۲۰۱۶
– معاون پژوهش و فناوری کانون معماران و شهرسازان جوان
– نماینده انجمن علمی دانشگاه تهران در شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی معماری و شهرسازی کشور
– برگزیده ششمین جشنواره ملی حرکت در زمینه پژوهش هنر
– برگزیده مسابقات معماری و شهرسازی